Indkøbsbetingelser

Disse indkøbsbetingelser gælder for alle køb foretaget af Scan-Pork A/S med mindre andet skriftligt er aftalt.

1. Leveringsvilkår:
Levering finder sted i henhold til Incoterms 2000 EX WORKS (EXW), med mindre andet aftales skriftligt.

2. Tilkørselsforhold:
Til- og frakørsel til udleveringsfaciliteter skal så vidt det er muligt kunne ske på fast, stabil bund i al slags vejr.
Scan-Porks køretøjer skal kunne køre til og fra staldbygninger uden hindringer, herunder også træer telefonmaster, andre bygninger m.m.

  1. Offentlige pladskrav:
    Scan-Pork A/S er underlagt dansk lov for transport af svin, herunder pladskrav pr. dyr og vægt pr. læs.
    Hvis svinenes antal, størrelse eller vægt ved afhentning afviger med mere end 10% i forhold til hvad sælger har meddelt ved tilmelding af grisene – eller senest tre dage før planlagt afhentning, kan Scan-Porks chauffør ved pålæsningen afvise det nødvendige antal dyr for at opfylde lovens krav.
    Sælger skal i så fald godtgøre Scan-Pork A/S ´s eventuelle meromkostninger.

 

  1. Indgåelse af aftaler:

4.1 Løbende aftale, er aftale indgået mellem Scan-Pork A/S og sælger, vedrørende fast løbende levering af smågrise.

4.1.1 Aftalen træder i kraft, når denne er underskrevet af begge parter, påført begge parters underskrift.

4.1.2 Aftalen kan alene opsiges i henhold til opsigelsesvarslet, som fremgår i aftalen, dog kan Scan-Pork A/S, senest 30 dage efter aftalen ikrafttræden annullere aftalen, såfremt Scan-Pork A/S, ikke har fået indgået en aftale omkring salg af sælgers smågrise med en dansk eller udenlandsk køber. Ligeledes kan aftalen annulleres såfremt Scan-Porks køber, frasiger sig aftalen senest 90 dage, førend aftalen iværksættes. Annulleringen af aftalen sker uden erstatningsansvar for nogen af parterne.

4.1.3 Ved udsendelse af ordrebekræftelse vil dette ske i forbindelse med, at der mellem Scan-Pork A/S og sælger indgås puljesalg. Ordrebekræftelsen træder i kraft ved afsendelse fra Scan-Pork A/S til sælger.

5. Betalingsvilkår:
Betaling sker senest 8 dage efter levering og i danske kroner med mindre andet aftales.
Vægten som danner grundlag for betalingen, er vejning på verificeret brovægt ved de officielle samlestalde, med mindre der foretages direkte læsning fra leverandøren.

6. Mærkning:
Bekendtgørelse nr. 678 af 25.08.1997 fra Direktoratet for Fødevareerhverv skal være overholdt.
Endvidere skal der foreligge gyldig eksport ejer erklæring ved levering. Det er at betragte som væsentlig misligholdelse, såfremt der ikke foreligger gyldig eksport ejer erklæring fra sælger og dyrene i så henseende afvises fra Scan-Pork A/S.

7. Sundhedsstatus:
På forespørgsel fra køber tilstilles blodprøveresultater m.v. til Scan-Pork A/S til påvisning af sundhedsstatus.
Sælger skal straks informere Scan-Pork A/S, såfremt der sker ændring af – eller der er mistanke om ændring af sundhedsstatus.
Scan-Pork A/S har ingen pligt til aftagelse af grise fra sælger, såfremt sælgers besætning bliver inficeret med vigtige sygdomme som kan have stor økonomisk betydning for køber, herunder også med dysenteri, skab, ødemsyge, PMWS og PDNS.

8. Kvalitet ved levering
Kvalitet ved leveringen skal altid opfylde de krav der fremgår af særskilt skriftlig aftale (kontrakt) mellem køber og sælger.

8.1 Smågrise med navlebrok, pungbrok eller smågrise som er halvorner eller helorner omsættes ikke.

8.2 Smågrise afregnes som 30 kg grise efter gældende notering. Grise må minimum veje 25 kg og max 35 kg. Grise udover dette vægtinterval afregnes ikke med mindre andet er aftalt med Scan-Pork A/S.

9. Reklamationer:
Enhver risiko, herunder dødsårsager, for grisene overgår først til køber på tidspunktet for levering af varen.
Ethvert krav vedrørende kvalitet eller antal leverede grise skal fremsættes til sælger så hurtigt som muligt, og senest 3 dage efter leveringen.
Sælger er forpligtet til ved en effektiv udleveringskontrol at undersøge kvaliteten af den leverede mængde grise, inden de leveres.
Det er således sælgers ansvar at sortere og udlevere de levende dyr der svarer til den aftalte kvalitet.

10. Ansvarsfraskrivelse og force majeure:
Følgende omstændigheder fritager Scan-Pork A/S for ansvar og opfylde de indgivne aftaler:

I tilfælde af force majeure og såfremt omstændighederne forhindrer Aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsens urimeligt byrdefuld er Parterne fri for ansvar. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed i et hvert henseende, såfremt de forhindrer Aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, beslaglæggelse, valutarestriktioner, handelskrig, strejke, lockout, cyberangreb, sundhedskriser, grænselukning, udbrud af mund og klovsyge og svinepest, epidemier, pandemier, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, ny infektioner i besætningen eller nogen anden årsag.

Parterne er berettiget til at annullere ordren, såfremt hindringen af ordren vare længere end 4 uger. Ingen part misligholder i dette tilfælde Aftalen.

Den part, der hævder force majeure er forpligtet til at informere den anden part ved ekspresbrev/telefax inden 8 dage efter, der er indtrådt force majeure. Parten skal også sende en officiel erklæring fra det lokale handelskammer til dokumentation for den indtrådte force majeure. Dokumentationen skal afsendes senest 4 uger efter, at parten har hævdet force majeure.
10.1 I de tilfælde hvor sælger lider tab, som følge af Scan-Pork A/S fejl eller forsømmelser eller for manglende opfyldelse af aftale, begrænser Scan-Pork A/S ’s ansvar til det beløb, der er baseret på den aftalte pris på leveringstidspunktet.

10.2 Scan-Pork kan på intet tidspunktholdes ansvarlig for sælgers indirekte tab. Herunder menes driftstab, tabt avance eller anden form for skade.

11. Værneting:
Enhver tvist mellem parterne vedrørende eller i tilknytning til køb foretaget af Scan-Pork ApS skal afgøres i overensstemmelse med dansk lov og ret.
Tvister skal altid  så vidt muligt søges afklaret udenretligt. Såfremt en tvist ikke kan afklares i mindelighed, skal tvisten afgøres af de danske domstole ved Scan-Pork A/S værneting.

Smågrisemarkedet er et marked i stor vækst – vi vil udnytte dette potentiale til at udbygge vore gode forbindelser, så vi til stadighed kan matche vore kunders behov for afsætning af kvalitets-grise –  så derfor kan du trygt henvende dig til Scan-Pork når du har grise til salg eller ønsker at købe!